در این جلسه با تمارینی نسبتا ساده و با فشار کم، برنامه تمرینی را شروع خواهیم کرد.

در تصویر زیر، تمارین این جلسه را در یک نگاه مشاهده میکنید.
تذکر: مطابق آنچه که پیش تر گفتیم، حتما گرم کردن و سرد کردن را به خوبی انجام دهید.