در جلسه دوم، زمان تمرینات را افزایش دادیم و سعی میکنیم که به مرور فشار را افزایش دهیم.

در تصویر زیر، تمارین این جلسه را در یک نگاه مشاهده میکنید.
تذکر: مطابق آنچه که پیش تر گفتیم، حتما گرم کردن و سرد کردن را به خوبی انجام دهید.