تذکر: مطابق آنچه که پیش تر گفتیم، حتما گرم کردن و سرد کردن را به خوبی انجام دهید.